46/2006. (XII. 27.) EüM rendelet

A várólista adatainak honlapon történõ közzétételére vonatkozó szabályairól, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (4) bekezdésének g) pontja alapján a következőket rendelem el:1. § (1) A külön jogszabály szerinti várólistán szereplõ adatok közül az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSZK), illetve az egészségügyi szolgáltató honlapján - a külön jogszabályban meghatározottak szerint közzétett - egyedi azonosítón, valamint az ellátás igénybevételének várható idõpontján és helyén túl közzé kell tenni a várólistán elfoglalt aktuális helyet, és a várólistára történõ felkerülés idõpontját is. A várólistán szereplõ betegek külön jogszabály szerinti személyazonosító adatai nem nyilvánosak.
(2) A várólista közzététele - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - történhet a mellékletben meghatározott statikus html oldalon, továbbá várólista-kezelõ számítógépes programmal, valamint intézményi integrált informatikai rendszer várólista-kezelõ moduljának felhasználásával.
(3) A külön jogszabály szerinti központi várólistát az OVSZK várólista-kezelõ számítógépes program felhasználásával teszi közzé.
(4) A várólista személyes adatokat is tartalmazó változata nem helyezhetõ el olyan számítógépre, amely nincs ellátva operációs rendszer szintû jelszavas védelemmel, tûzfalas védelem nélkül az internetre csatlakozik, továbbá amelyen a várólista kezeléséhez tartozó állományok a várólista kezelésére fel nem jogosított személyek számára is hozzáférhetõek. A várólistát kezelõ számítógép minden felhasználójának személyesen azonosítottnak kell lennie.
(5) A várólista kezelésére vonatkozó, az egészségügyi szolgáltató sajátosságainak megfelelõ szabályokat - a mellékletben meghatározottak figyelembevételével - az egészségügyi szolgáltató adatvédelmi szabályzata tartalmazza.
(6) A külön jogszabály szerinti intézményi várólista az egészségügyi szolgáltató által szerkesztett és a szolgáltató nyitó honlapjáról elérhetõ felületen is közzétehetõ.
2. § A kezelõorvos a várólistán szereplõ beteget - kérésére - legkésõbb 5 napon belül tájékoztatni köteles a várólistának a honlapon közzétett, az adott betegre vonatkozó tartalmáról.
3. § Az OVSZK a külön jogszabály szerinti transzplantációs várólistához kapcsolódó allokációs szempontokat tartalmazó szoftver leírását közérthetõ módon honlapján közzéteszi.
4. § (1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az egészségügyi intézmény adatvédelmi szabályzatát e rendelet hatálybalépésétõl számított 30 napon belül kell a várólista kezelésére vonatkozó szabályokkal kiegészíteni.
(2) Az OVSZK a 3. §-ban foglalt közzétételi kötelezettségének e rendelet hatálybalépésétõl számított 60 napon belül tesz eleget.

Melléklet a 46/2006. (XII. 27.) EüM rendelethez
A várólista honlapon történõ közzétételi módjai
A várólisták közzétételi módjai:
a) statikus html oldalon,
b) várólista-kezelõ számítógépes programmal,
c) intézményi integrált informatikai rendszer várólista-kezelõ modulja révén.
a) Statikus html oldal

A statikus html oldalon történõ közzététel esetén az ajánlott eljárás a várólista adatainak „kézi” vezetése egy táblázatkezelõ program (Microsoft Excel vagy ezzel analóg megoldás) segítségével. A táblázatkezelõ egyik munkalapján a várólista összes adatát vezetjük, egy másik munkalapra automatikusan kerülnek át a várólista publikus adatai. Ennek a második oldalnak a tartalmát html formátumra kell konvertálni, amely a web szerveren közvetlenül elhelyezhetõ.
b) Várólista-kezelõ számítógépes program

A várólista-kezelõ számítógépes program adatbázisban kezeli a felvett adatokat, automatikusan sorrendezi a listát a felkerülés dátuma szerint, szükség szerint keresési funkciókat biztosít és naplózza a módosításokat. Kimenete lehet:
ba) webes közzétételre alkalmas html oldal,
bb) kizárólag a publikus adatokat tartalmazó, a web szerver számára elérhetõ második adatbázis, amelynek tartalmát a web szerveren futó alkalmazás jeleníti meg,
bc) olyan XML formátumú állomány, amely távoli web szerver számára feldolgozható és automatikusan eljuttatható.
c) Intézményi integrált informatikai rendszer várólista-kezelõ modulja
Integrált beteginformációs rendszer fejlesztõi kifejleszthetnek várólista-kezelõ modult. A modulnak meg kell felelnie az e rendeletben elõírt biztonsági követelményeknek.